BCC Personal Data Protection Policy for BCC’s Employees and Affiliates

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าของข้อมูล

โดย บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

(BCC Personal Data Protection Policy for BCC’s Employees and Affiliates)

ด้วย บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย และการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงโดยมิชอบ การทำลาย การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขหรือการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน อีกทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การบริหารจัดการ การใช้ ไปจนถึงการเปิดเผย ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) นี้ ขึ้นและขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำความเข้าใจ เนื่องจากมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม

โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หมายถึง ลูกจ้าง พนักงาน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ลูกค้าและ/หรือ คู่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ทั้งของบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ซึ่งต่อไปในมาตรการฉบับนี้จะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท”

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป)” ได้แก่ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน หรืออาจจะระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทนั้น จะกระทำโดยอาศัยหลักความจำเป็นและภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้แจ้งไว้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม ก่อนการเก็บ รวบรวม ข้อมูล ผ่านรูปแบบวิธีการทางเอกสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นของบริษัท ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล อาจเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนดและกฎระเบียบ

2.เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่เรื่อง แรงงานสัมพันธ์ คุ้มครองแรงงาน การประกันภัย ประกันสังคม ภาษีอากร อาชีวะอนามัย สาธารณสุข เป็นต้น

3.เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่นๆ

4.เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น รวมถึงเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการทำงานของบริษัท 5.การควบคุมคุณภาพของการให้บริการ การวิจัยและการพัฒนา การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้บน website ผ่าน คุ้กกี้ (Cookies) หรือเพื่อกิจกรรมทางการตลาด

3. การเก็บรักษาและระยะเวลา

1.ลักษณะการจัดเก็บ บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะจัดเก็บเป็น Hard Copy และ/หรือ Soft File

2.ระยะเวลาการจัดเก็บบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

4. ข้อจำกัดในการใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.บริษัทจะใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับความยินยอมมาจากเจ้าของข้อมูล เพื่อการจัดเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลโดยบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัท ให้ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยอาจมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้

1.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ

1.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

1.3 เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

1.4 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

1.5 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น ๆ

1.6 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

1.7 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ด้านการสาธารณสุข หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

2.บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยห้ามเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

5.  สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล

2.สิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้เป็นปัจจุบันได้

3.สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

4.สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิเพิกถอนความยินยอม ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับ และ/หรือเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทตลอดระยะเวลา

6. การทบทวนและการเปลี่ยนแปลงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบอย่างชัดเจน

7. ช่องทางการติดต่อบริษัท

บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-685-6700 โทรสาร : 02-685-6715
อีเมล : webmaster@bkkcogen.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save